Who sets the quality seal to the Calvinist University? (Ki akkreditálja a Károlit?)

Who sets the quality seal to the Calvinist University? (Ki akkreditálja a Károlit?)

Szerző anonymanalyst @ november 24, 2011

Szerző: Vidéki oktató

 

Mi itt a végeken buzgón olvassuk a blogot. Azzal a jóérzéssel, hogy nálunk, egy anyagilag fokozatosan elnyomorított vidéki egyetemen még mindig sokkal magasabb az oktatás tudományos színvonala, az egyetem vezetőségének demokráciafelfogása, a hallgatók és az oktatók együttműködése.

A Károlin korrupt személyzeti politikával dékánná neveznek ki értékelhető tudományos teljesítmény nélküli személyeket, tanszékvezetővé alapképzettséggel sem rendelkezőket. A Károli ezzel elrettentő példa az egész magyar felsőoktatás számára. A pénzügyi visszaélések – legutóbb a BRFK éppen a Reformáció Emléknapja előtt jelentette be a KRE BTK-n megtörtént 157 milliós csalást – azt bizonyítják, hogy a silány kognitív színvonal ijesztő mértékű erkölcstelenséggel társul. A Hittudományi Karon foglalkoztatott leleplezett okirathamisító Pethő „professzor” a károlis hipokrízis emblematikus figurája. Mindezzel együtt a lelkipásztori talárban fellépő rektor „keresztyéni szellemiségű” frázisaival együtt  infernális züllöttséget sejtet. Sem a fenntartó zsinat, sem annak lelkészi elnöke, Bölcskei Gusztáv nem tett és nem tesz semmit a Károlin uralkodó gyomorforgató machinációk, sőt, bűncselekmények ellen.

Nem felejthetjük el, hogy a Károlin nem egyházi pénzeket lopnak el és juttatnak a Kulcsár-Szabó klán bel- és kültagjainak zsebébe, hanem állami támogatásokat, mindannyiunk pénzét. A közpénzeknek az egyetemi képzés álcája alatt történő elsíbolása ellen eddig hatékonyan csak a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) vette fel a küzdelmet. Szakmai szempontokat érvényesítő döntését a BTK egyetlen doktori iskolájára, az irodalomtudományira nézve – hét hónap alatt kellett volna rendbe tenniük az átdátumozott védéseket, megcserélt témavezetőket stb. – semmibe vette a mb. rektor, az Újszövetség professzora, Balla Péter, valamint a csalások legfőbb végrehajtója, Szabó András akkori BTK-s dékán. A MAB következetes maradt: betiltotta az IDI működését.

A Károli vezetősége pedig tovább folytatta erkölcstelen magatartását: koholt ürüggyel felmondtak az IDI-t alapító Hima Gabriella professzornak. Mészáros Márton PhD dolgozatát, melyet silány minősége és a folyamatban elkövetett törvénytelenségek miatt a MAB 2009/7/XIII/200 határozata érvénytelenített, a szegedi egyetemen – Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus kliensi körének segítségével – 2010 végén megvédette. Pedig érvényben volt az a 33/2007.(III.7) Kormányrendelet, amely 10.§-ának értelmében sikertelen védés esetében ugyanaz a disszertáció csak két év elteltével nyújtható be újra. Most pedig Miskolcon készülnek védetni a kétszer bukott Baranyai Katalint, holott a fent hivatkozott Kormányrendelet expressis verbis tiltja ugyanazon téma harmadszori benyújtását: két bukott kísérlet után nincs törvényes lehetőség újrázásra.

A MAB politikai okú gyöngülésének jele, hogy közben akkreditálták a KRE BTK Történettudományi Doktori Iskoláját, pedig annak négy törzstagja nem tudott felmutatni egyetlen sikeresen védő témavezetettet sem. Négy törzstag pedig átlépte az új doktori iskolák számára előírt 65 éves öregségi korhatárt. Továbbá a törzstagok tudományos munkásságának ismeretében alig hihető, hogy sikerült egy „koherens és konzisztens” programot előállítaniuk. A “siker” egyik oka nyilván az lehetett, hogy az egyik törzstag kollégiumi szobatársa volt Székesfehérváron a jelenlegi kormányfőnek.

A szánalmas színvonalon egzisztáló ÁJK-nak jelenleg nincsen doktori iskolája. Balla Péter rektor ez esetben is a politikai korrupció eszközéhez nyúlt. Tanszékvezetővé nevezte ki az államfő jogi osztályát vezető Cservák Csabát, akinek harmatgyenge szegedi PhD-s védésére nemrégiben éppen a MAB hívta fel a figyelmet. A szegedi egyetem a maga kilenc(!!!), lapszám nélkül feltüntetett, obskurus orgánumban megjelentetett publikációjával (idegen nyelvű, külföldön megjelent egy sem volt köztük!) ezzel együtt csak adjunktusként alkalmazta Cservákot, akit a Károli ezzel a teljesítménnyel tanszékvezető docenssé (!) nevezett ki. Azzal a meggondolással, hogy Schmitt Pál közvetlen környezetéből könnyen elérheti a Károli teljes akkreditációját.

Sajnos, úgy tűnik, Balla Péternek és cinkostársainak ez az elvtelenségre, korrupcióra, zsarolásra épülő taktikája beválik. Az új felsőoktatási törvény ugyanis cselekvési lehetőségeinek jó részétől megfosztja – póriasan szólva – , valósággal kiheréli a MAB-ot. Az országgyűléshez benyújtott törvénytervezet szerint ugyanis a MAB 12 tagjából 6-ot maga a miniszter jelöl. Az elnököt – az MTA elnökével egyetértésben – szintén a miniszter jelöli és nevezi ki. Ennél rosszabb a létszám csökkenése. Míg 2005-ben a MAB-nak 29 tagja volt – valamennyien tudományáguk elismert tudósai –, az új a törvény által biztosított 12-ből legfeljebb 8-nak lesz tudományos fokozata. Helyet kapott ugyanis a felsőoktatás és a tudományos élet kiválóságain kívül az egyházak, a hallgató önkormányzatok,  a doktoranduszok országos szövetsége, valamint az ipari és kereskedelmi kamarák képviselője. A maradék nyolc tagot a Magyar Rektori Konferencia és a Magyar Tudományos Akadémia delegálja. Náluk előírás (!) a tudományos fokozat megléte, az előbbi négynél nem.

A MAB működésének végső ellehetetlenülését jelzi az is, hogy – ellentétben egész eddigi fennállásával 1993 óta – az új törvény szerint nem lesz önálló költségvetése. Ez a testület dönti el a szakalapítások, szakok, karok és intézmények elismerését (akkreditációját), valamint azt is, ki lesz professzor Magyarországon.

Könnyen belátható, hogy – bár az ági szakbizottságok megmaradnak – a legfelső testület kompetencia híján aligha tud dönteni lényegi kérdésekben. Mert ugyan mit is tud hozzászólni  az egyházak, a hallgató önkormányzatok,  a doktoranduszok országos szövetsége, valamint az ipari és kereskedelmi kamarák képviselője a limnológia, a klasszika-filológia, a magfizika területén benyújtott akrreditációs kérelmekhez? Vagy hallgat az ági szakbizottságokra, vagy nem. A megválasztottak az eddig maximum kétszer 3 év helyett kétszer 6 (!) évig lehetnek a MAB tagjai. Tehát a törvény szerint felsőoktatás legfontosabb minőségbiztosítási testületének mindössze kétharmada fog rendelkezni tudományos fokozattal!

Akkor pedig ajtó-ablak kitárul a lepacsizás előtt: az egyházi képviselők megszavazzák a másik egyházi fenntartási intézmény akkreditációs kérelmét (ezzel is a „komcsi” intézményektől veszik el a költségvetési pénzeket), a kamarák képviselői is szívesen viselnek díszdoktori címeket (valódi nem lévén nekik), a hallgatói képviselet jó pénzen való megvásárlására – lásd a 157 milliós sikkasztást – éppen a Károli vezetői, Szabó András és Balla Péter mutattak brutális példát.

Ha mindez így történik, az a magyar felsőoktatás tökéletes lezüllését hozza magával. Ami megmarad, tudományos hitelesség és demokratikus szellem nélkül egzisztáló önjelölt intézményhálózat. Élén a zászlóshajóval: a legtudatlanabb, legmocskosabb, legkorruptabb intézménnyel, a református nevet sátáni gúnnyal a nevében viselő Károlival.

Kategória: HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke:: , ,

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Református Egyház and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s