Chapeau! Hut off! (Le a kalappal)

Chapeau! Hut off! (Le a kalappal)

Szerző anonymanalyst @ július 10, 2011

Az, ami Szegeden történt, azt bizonyítja, hogy a bölcsészettudományokban feudalizmus uralkodik, ugyanúgy, mint a református egyházban. Demokrácia nincs, kommunikáció nincs, a jobbágyok végrehajtják uruk parancsát, nem gondolva bele abba, mi egy ilyen ajándékba adott doktori fokozat társadalmi üzenete egy olyan csalónak, aki az ellenőrzőhamisításoktól a nyelvvizsga-, identitás- és névhamisításig végigtrükközte eddigi életét. A református egyház és egyeteme végigfertőzi a mai magyar értelmiséget. Már nemcsak a Károli tartozik a csalók egyeteme kategóriájába, hanem Szeged is.

Az alábbiakban Tóth Károly nevű szerzőnk írását közöljük a mai magyar református egyházon belüli morális állapotokról, amelyek a református egyetem mélyrepüléséhez vezettek. Ez mélyebb összefüggésbe ágyazza a Mészáros- és Pethő-ügyet. Mindazonáltal az írás mégsem olyan pesszimista, mint a végkicsengése, legalábbis a cím erre utal: van egy maroknyi kivétel az általános erkölcsi züllés alól, van néhány igaz református, akik előtt kalapot lehet emelni.

 

Szerző: Tóth Károly

Le a kalappal

mindazon lelkészek, teológusok és hívek előtt a magyarországi református egyházon belül, akikre az alábbi kritikus sorok NEM VONATKOZNAK. Tudom, hogy ők nem töltenék meg a SYMA Csarnokot, talán még a Zsinat Abonyi utcai házát sem. De ők azok, akiknek tevékenységétől remélhető, hogy a magyarországi református egyház  eróziója és erkölcsi-intellektuális züllése nem erősödik tovább.

2011-ben már második kiadásban jelent meg Friedrich Wilhelm Graf teológus Kirchendämmerung. Wie die Kirchen unser Vertrauen verspielen[Egyházak alkonya, Hogyan játsszák el egyházak a bizalmunkat] című könyve Münchenben, a Beck Verlagnál.

Ez a nagyon figyelemreméltó könyve sorra veszi azokat a hibákat, sőt bűnöket, amelyek a mai egyházakra jellemzőek, s végső soron felelősek azért, hogy a lakosság jó része elidegenedik a keresztény felekezetektől, és vagy a konzumidiotizmusba süllyed, vagy pedig spirituális szomjúságát NEW AGE szekták tisztának éppen nem nevezhető forrásaiból csillapítja.

Graf teológusként nagyon jól ismeri a protestáns egyházak belső életét. Saját tapasztalatai alapján hét főbűnre vezeti vissza a német protestáns egyházak diszfunkcionális működését. Én ezek mentén haladva reflektálok a magyar református egyház működésére.

  1. A (hiteles) nyelv elvesztéseA protestantizmus minden országban szoros kapcsolatban állt a nemzeti nyelv és nemzeti kultúra fejlődésével, elég a bibliafordításokra és a nemzeti nyelven történő igehirdetésre utalni. A mai egyházak azonban nem méltók Luther és Kálvin szellemi örökségére. Ha meghallgatunk egy átlagos templomban egy igehirdetést, magunk is meggyőződhetünk róla, hogy a magyar református lelkészek homiletikai felkészültsége siralmas. De nincs ez másként a magasabb szinteken sem. Aki már hallotta Bölcskei Gusztáv  püspök vasárnapi igehirdetését, amely internet segítségével öt kontinensre jut el, tudja, miről beszélek. Az ötvenöt perces közvetítési időből kínnal-keservvel képes 15-18 percet végigbeszélni kásás, érzelgős hangon, primitív aktualizálásokkal pótolva a hiteles exegézist.
  2. Eltávolodás a tudománytól A teológiai karok nem állnak a mai kor színvonalán sem az oktatók felkészültsége, sem a tananyag tartalma alapján. Melanchthon 1518-ban  a Wittenbergi Egyetemen a görög tanszék vezetését ezekkel a szavakkal vette át: „A tudomány iránti szeretet és hivatali kötelességem ösztönöznek arra, hogy a tudományok újraéledése ás a múzsák újjászületése jegyében vezesselek benneteket a barbárok elleni harcban…” A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi karának barbár tudománytalanságát  alig kell sokáig bizonygatni. Elég, ha Pethő Sándor professzor – a HTK doktori iskolájának törzstagja –  okirathamisítással szerzett professzori címére utalunk. A KRE rektorának – Balla Péternek – tudományos hiteltelenségét tudományos kritikák bizonyítják. E helyt Jakab Attila szakszerű és tárgyszerű bírálatára utalunk csak, amely olvasható a Vallástudományi Szemle 5 (2009/3) számában, 226-233. ill. ezen a blogon: http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/05/21/stinky-art-of-peter-balla-balla-peter-tudomanya/
  3. Moralizmus Az egyházaknak erkölcsi hitelességre lenne szüksége, hogy támaszul szolgáljanak híveik számára. Mindenki ismeri Max Weber tézisét a protestáns munkaerkölcs és a polgári fejlődés összefüggéséről. Napjainkban a magyarországi református egyház semmilyen érdemleges üzenettel nem fordul híveihez az általános értékvesztés és a konzumidiotizmus világában. 
  4. Antidemokratizmus Az egyházi szervezet felépítését a nepotizmus jellemzi, a kölcsönös – elvtelen – kompromisszumok jegyében. Erre megint kitűnő példa a  Károli Gáspár Református Egyetem vezetőinek kiválasztása, amelynek semmi köze nincs a tudományos hitelességhez, sem az emberi kvalitásokhoz. A döntéshozatalokban a hallgatói képviselők cinikus korrumpálása is megengedhető eszköznek tűnik a KRE vezetői számára.
  5. ÖnelégültségAz igazi hit hiánya és az erkölcstelen életvitel logikusan vezet ahhoz, hogy a református egyház vezetői saját magukat – minden  erkölcsi alap nélkül – felfuvalkodottan a nemzet legkiválóbb képviselőinek gondolják. Ebből következik Bölcskei Gusztáv püspök törleszkedése a mindenkori politikai hatalomhoz. Követelőzik, pénzt és hatalmat akar most is, holott már a kommunistákat is kiszolgálta, ráadásul ügynökként.
  6. A jövőkép hiánya Fentiekből logikusan következik, hogy egy egyház, amelynek olyan kevés köze van a tudományossághoz, nem tud szembenézni a kor kihívásaival. A modern társadalomban elszigetelődnek az emberek egymástól, a hagyományos testvéri közösségek  megtartó ereje eltűnik. Ezzel kéne konfrontálódnia a mai teológiának, de csak nagyon kevés képviselője képes rá. Az egyénileg megélt vallásosságot a mai papság képtelen támogatni.
  7. Szociálpaternalizmus Az egyházak  karitatív feladatvállalása feltételezné, hogy a segítségre szoruló emberben a testvért, az autonóm lényt lássa. A magyar reformátusság által fenntartott otthonokban, például a dunaalmásiban is embertelen módon bánnak a bentlakókkal, nem az Isten képmását látják bennük, hanem önálló érdekérvényesítésre alkalmatlan lényt, az „idiótát”, a „rokkantat”. Bölcskei Gusztáv a cigányok megsegítségében is cinikus módon pénzforrást, az EU-pénzek megcsapolásának lehetőség látja.

Hát ezért siralmas a magyarországi református egyház helyzete és kilátástalan a jövője.

 

Kategória: HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címke:: , , , , | 18 Hozzászólások »

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Református Egyház, Szegedi Egyetem botránya and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s