Crushing criticism by Szeged (Szeged megsemmisítő kritikája)

Crushing criticism by Szeged (Szeged megsemmisítő kritikája)

Szerző anonymanalyst @ június 29, 2011

Önmagához, a saját maga által adott kritikához képest is következetlenül jár el a Szegedi Tudományegyetem, ha olyan szövegre adja ki a doktori fokozatot, amely saját véleménye szerint sem tekinthető disszertációnak.

Mert az csak egy dolog, hogy Mészáros szegedi PhD-eljárása formailag nem felel meg a törvényi előírásoknak:

33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet 10. §.
(2) A doktori értekezést a kérelem benyújtásával egy időben vagy a kérelem elfogadását
követő két éven belül kell benyújtani. A doktori értekezés benyújtásakor a doktorjelölt
írásban nyilatkozik arról, hogy értekezését korábban más intézményben nem nyújtotta be
és azt nem utasították el.
(8) Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb két év elteltével,
ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.

Mészáros a károlis bukás után mindössze 4 hónappal, 2010 februárjában kezdeményezte az új eljárást Szegeden, jóval a törvényileg előírt 2 éven belül.

De Mészáros disszertációja tartalmilag sem felel meg egy PhD-értekezés követelményeinek, és ezt éppen a szegedi hivatalos bíráló bizottság véleménye bizonyítja. Idézzük az egész véleményt:

“Mészáros Márton értekezése arra a megfigyelésre épül, hogy a protestantizmus sikeresen reagált az új technikai médiumok megjelenésére mind a 16., mind a 20. században. A reformáció korai időszakával foglalkozó nemzetközi szakirodalom fontos műveire támaszkodva jelenít meg alapvető fejlődési tendenciákat, jóllehet a protestáns felekezetek közötti különbségek árnyaltabb elemzése hiányolható. Feltáratlan forrásanyagra (folyóiratok, napilapok, tankönyvek) támaszkodva ad leírást és értelmezést arról, hogy a Ravasz László vezette református egyház miképpen reagált az új kihívásokra, az 1930-as évekre. Jóllehet a vizsgálat kezdőpontja nem kap megfelelő indoklást, az álláspontok finom megfigyelésekben gazdag, rendszerelvű és vállalkozásokra is érzékeny leírása elismerésre méltó teljesítmény. Kiindulópont lehet ez egy olyan értelmezés számára, amely további médiatudományi, egyháztörténeti és eszmetörténeti megközelítéseket is figyelembe vesz. A dolgozat szöveggondozási egyenetlenségei egy esetleges publikáció esetén föltétlenül kiiktatandók. A jelölt az elérhető 25 pontból 20-at, azaz 80%-ot nyert el. (A Bizottság véleménye megfogalmazásakor figyelembe vehette a 2.1. fejezetre vonatkozó szövegvizsgálatot. Ez megállapította, hogy ennek korábbi változata valóban szerzőtárssal megjelent közös közlemény volt. A disszertáció azonban ezt nem mulasztja el feltüntetni, a két szöveg között lényeges eltérések vannak, s bírja az egykori szerzőtárs nyilatkozatát a közös munka arányairól és felhasználhatóságáról.)”

http://www2.arts.u-szeged.hu/idi/

Hogy a protestantizmus sikeresen reagált a technikai médiumokra, ez akkora banalitás, amit gyakorlatilag bármely vallási irányzatról el lehet mondani. A katolicizmusról, a buddhizmusról és az iszlámról éppúgy, mint úgyszólván bármely kulturális jelenségről. A bevezető mondatnak ez a része nem állít semmit: üres. Az a kitétel viszont, hogy “mind a 16., mind a 20. században” viszont már súlyos kritikát tartalmaz. Mi ez a 400 éves ugrás? És mi volt közte? Miről szól ez a dolgozat? Szól egyáltalán valamiről? Egy 16. századi vagy egy 20. századi jelenségről? És hol figyelte meg ezt a jelenséget? Egy közelebbről lokalizálhatatlan térben? Vagy általában Európában? Ilyen széles merítéshez az alig 300.000 karakter, ami még mindig 25%-kal kevesebb, mint a Károlin 2009-ben, a dolgozat eredeti benyújtásának időpontjában megkövetelt minimum, aligha látszik elégnek. (Szegeden jóval alacsonyabb a mennyiségi kritérium, ezt bruttó megüti, nettó már nem biztos, és a tartalmit biztos hogy nem, még Szegeden sem.) Mészáros ugyanis nem szélesen merít, hanem vaktában. A még 2005-ben Korner Veonikával közösen írt, és először 2006-ban publikált összesen 13 oldalhoz, ami az 1930-as évek magyar református sajtójáról szólt, hozzáírt – pontosabban egy-két nemzetközi publikációból kiollózott – néhány oldalt Lutherről. Hogy Luther és Kálvin követői enyhén szólva nem azonosak, azt a “protestantizmusról” értekező nem veszi észre: “a protestáns felekezetek közötti különbségek árnyaltabb elemzése hiányolható”. Vagyis Mészáros összekeveri az evangélikusokat a reformátusokkal.

A dolgozat egészét illető egyetlen dícséret ez a mondat:

“Feltáratlan forrásanyagra (folyóiratok, napilapok, tankönyvek) támaszkodva ad leírást és értelmezést arról, hogy a Ravasz László vezette református egyház miképpen reagált az új kihívásokra, az 1930-as évekre.

Csakhogy ezt a fejezetet sem a feltüntetett témavezetővel Hansági Ágnessel, sem a 2010 februártól 2010 novemberéig témavezetőként feltüntetett Fried Istvánnal, sem a 2009-ben megnevezett Szabó Andrással nem írta, hanem a sehol sem feltüntetett Hima Gabriellával, akinél ezt már 2006-ban publikálta, tehát jóval előbb, mint ahogy bármilyen más témavezető neve felmerült volna, néhány más közös konferenciaszerepléssel és egyéb közös publikációkkal együtt, amikhez eredeti témavezetője segítette hozzá. Majd írásban azt nyilatkozta, hogy ezt a fejezetet kihagyja, mert nem erről a témáról és nem erről a korról akar írni, hanem Lutherről, és eredeti témavezetőjétől, Hima Gabriellától egyébként sem kapott semmilyen segítséget. Akkor mégis mit keres ez a fejezet ebben a dolgozatban? Az ún. “lényegi átdolgozás”-ról tett említés szemfényvesztés. Az egész eredetei szöveg szó szerint benne van az “új” szövegben is, csak a bekezdések sorrendjét változtatta meg a “szerző” az elején, hogy ne legyen szembeszökő az azonosság, illetve itt-ott közbeékelt további mondatokat.

A legsúlyosabb kritikát azonban ez a megállapítás tartalmazza: “… a vizsgálat kezdőpontja nem kap megfelelő indoklást“. Vagyis, nem lehet tudni, miről értekezik Mészáros, nem lehet tudni, hogy ugrott át Lutherről Ravasz Lászlóra. Mert az a trivialitás, hogy mind Luther, mind Ravasz kora médiumait használta, mindenről elmondható, ez nem indoklás. Ez a kritika nem kevesebbet állapít meg, minthogy szó nincs monográfiáról. Ellenkezőleg: vaktában összedobált szénaboglyáról van szó, amelyhez mások is jócskán hordták a szénát: nemcsak Mészáros, sőt, nemcsak Korner. Erre utal a következő kritikai megjegyzés a “dolgozat szöveggondozási egyenetlenségei“-ről. Egy szerző esetén egy szöveg egyenletes, pláne, ha ilyen rövid.

Végül zárójelben próbálja megmagyarázni a bíráló bizottság, miért akarnak elfogadni egy, a nettó mennyiségi követelményeket legfeljebb épp csak megütő dolgozatot, amelynek az egyetlen említésre méltó fejezetét Mészáros szerzőtárssal írta. Ebből a célból megintejúvolják a szerzőtársat, KornerVeronikát, aki készségesen lemond a szöveg nagyobbik részéről Mészáros javára. Hogy ne tette volna! Hiszen Mészáros pártfogója – témavezetőnek nem mondanám, hiszen lényegében disszertáció sincs, nemhogy vezetés! – , Hansági Ágnes, ezt a viszontszívességet kérte Korner Veronikától, amiért 3 éves nappali doktori ösztöndíjat boxolt ki a számára. Ebből a 3 évből Korner Veronika volt kegyes egy félévet Magyarországon konzumálni, a többit már az USÁ-ban költötte el. Kivitte az országból a református hallgatóknak szánt pénzt. (Ő maga nem református.) Disszertációt nem írt, hacsak azt nem tekintjük annak, amit Mészáros nevében írt.

Hansági Ágnes igazán mértéktartónak bizonyult, amikor arra az összesen 13 oldalnyi érdemi szövegre, amihez ő maga egy fabatkával sem járult hozzá, nem mindjárt 2 doktori címet követel – egyet Mészárosnak, egyet Kornernek. Így – egy lopással – mindjárt két témavezetettre is szert tehetne.

Kategória: Károli University of the Reformed Church, Szeged University | Címke:: , , , , | Szerkesztés | 18 Hozzászólások »

Advertisements

About karoligaspar

Doctor of Law, Protestant
This entry was posted in Károli Gáspár Református Egyetem, Szegedi Egyetem botránya and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s